НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ
Насоки за развитие на Община Димитровград 2015 - 2019
05 Окт 2015 | 08:14
| А |

ИКОНОМИКА:

Повишаване на местната икономика.
Подкрепа за конкурентоспособността малкия и средния бизнес.
Намаляване на административната и данъчната тежест.
Развитие на публично-частните партньорства.
Подобряване на технологиите и управлението в предприятията - инвестиции в съвременни материални и нематериални активи.
Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса.
Създаване на мрежа от организации включваща институции, които подпомагат предприемачеството.


ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТУРИЗЪМ:

Развитие на устойчиво земеделие и туризъм и насърчаване на публично-частните партньорства.
Създаването и поддържането на условия за ускоряване процесите на преструктуриране в отрасъла.
Създаване, възстановяване и модернизиране на инфраструктурата в сферата на селското и горското стопанство, възстановяване и създаване на горски фонд и превенция на риска.
Внедряване на иновативни решения и практики в земеделското производство.
Повишаване на професионалната квалификация и знания на заетите в аграрния отрасъл.
Предоставяне на консултантски услуги на заетите в аграрния сектор.
Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни.
Разработване на обекти за туризъм и отдих, насърчаване на публично-частните партньорства в сферата на туризма, инициативи за популяризиране на туризма.


СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА:

Грижа за хората, интеграция на общностите, осигуряване на достъпни и качествени здравни, социални, образователни, културни и спортни услуги. Подобряване грижата за децата в семейството и намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции.
Намаляване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и подкрепа за задържането им в биологичното семейство.
Гарантиране на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.
Развитие на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда и за деца, които не могат да бъдат върнати в семейна среда.
Създаване на условия за социално включване на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи.
Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на на уязвими лица, групи и общности в риск чрез разкриване на услуги и грижа в общността.
Подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални, услуги чрез изграждане на необходимия капацитет.
Стимулиране на развитието на административния и организационния капацитет за прилагане на интегрирана грижа и политики към хора и групи в неравностойно положение.
Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.
Социална сигурност, достъпност, включване и переспективи.


ОБРАЗОВАНИЕ:

Разкриване на профилирани паралелки, съобразно нуждите на бизнеса в общината.
Оптимизиране на училищната мрежа и образователните институции спрямо променящата се образователна среда.
Повишаване на преподавателския капацитет и качеството на образование.
Стимулиране на младежки неправителствени организации, неформални групи и др., развиващи дейност на територията на община Димитровград чрез изграждане и подобряване комуникацията и взаимодействието с местната власт.
Младежко предприемачество. Стимулиране на кариерното развитие на младите хора


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

Насърчаване на здравословния начин на живот в община Димитровград.
Запазване и стабилизиране на МБАЛ „Света Екатерина“ – Димитровград.
Привличане на специалисти.
Създаване на Общински здравен фонд за подобряване достъпа до качествени медицински услуги на жителите на общината.


КУЛТУРА:

Развитие на взаимодействието между култура и туризъм с оглед създаване на културни и туристически продукти за нуждите на културния туризъм.
Развитие на дейността, капацитета и услугите на културните институти.
Опазване и социализиране на културното наследство и разкриване на неговия потенциал като фактор за устойчиво развитие.
Взаимодействие на местно и национално ниво с културни институти.


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

Добро управление и достъп до обществени услуги с компетентна и открита администрация.
Повишаване на ефективността, обхвата и прозрачността от предоставянето на услуги на населението и бизнеса.
Електронизация на процесите и услугите в съответствие със стратегията за електронно управление.
Повишаване на уменията за използване на информационните и комуникационни технологии сред местното население и общинската администрация и повишаване информираността на бизнеса за възможностите за работа съвместно с нея.
По-активно участие на гражданите и бизнеса в процеса на взимането на решения и провеждането на политики на местно ниво.
Повишаване на капацитет на общинската администрация за разработване и управление на проекти.


РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО:

Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез осигуряване на регионално сближаване и повишаване на конкурентоспособността.
Подобряването на качеството на живот чрез екологични интервенции.
Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние.
Създаването на културни мрежи и насърчаването на общото наследство.
Развитие на пътната и железопътната мрежа в трансграничния регион.
Насърчаване на предприемачеството и на партньорски действия във връзка с преструктурирането на икономиката.
Стимулиране на местни инициативи и обмен на най- добри практики чрез междуобщинско сътрудничество.
Укрепване на капацитета на местно и регионално ниво.
Насърчаване и разработване на модели за междуобщинско сътрудничество.
Управление на транспортната инфраструктура/модели за организация на транспорта.
Развитие на туризма и по-специално на по-големите културни и природни атракции.Още новини

Благотворително: Картичка за „Св. Харалампий”
Близо 90 участника рецитираха възрожденска поезия за „България – чистата и святата”
Конкурс-рецитал "България - чистата и святата" организира коалиция "Да за Димитровград"
ОБРЪЩЕНИЕ НА СТЕФАН ДИМИТРОВ ПО ПОВОД НАСТЪПВАНЕТО НА НОВАТА 2016 ГОДИНА
СТЕФАН ДИМИТРОВ: В България законите се тълкуват по различен начин
Протест на „Да за Димитровград” в памет на умиращата демокрация
„Да за Димитровград“ на протест заради произвола на ОИК
Обръщение на Стефан Димитров по повод 1 ноември - Деня на народните будители
„Да за Димитровград” иска ръчно преброяване на изборите и касиране на резултата
Късмет на изборите пожелаха на Стефан Димитров и на „Да за Димитровград” хората от Добрич


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИВиж още »
СОЦИАЛНИ Виж още »

Последвайте ни в социалната мрежа?