НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ
Насоки за Развитие на Община Димитровград 2011-2015 г.
30 Сеп 2011 | 09:14
| А |

Икономика


• Подпомагане развитието на малкия и среден бизнес
- данъчно стимулиране на предприемачеството чрез облекчаване местните данъци и такси;
- стимулиране чрез отдаване на земи и имоти за производствени цели;
- стимулиране на предприемачите откриващи нови работни места чрез максимално подпомагане в усвояването на фондовете на ЕС;
- подпомагане при създаването на сдружения от фирми с идентични или сходни производства с цел засилване конкурентноспособността на местните стоки на вътрешен и външен пазар.
• Подпомагане на земеделието и животновъдството
- стимулиране чрез отдаване на земи и имоти;
- данъчно стимулиране на предприемачеството;
- подпомагане при създаването на сдружения на земеделци и животновъди с цел усвояването на фондовете на ЕС и в резултат засилване конкурентноспособността на местните стоки на вътрешен и външен пазар.
• Превръщане на общината в модерен търговски център
- доразвиване на общинския пазар;
- отдаване на земи и имоти за търговски цели;
- създаване на условия за реализация на местната земеделска продукция на съществуващата  зеленчукова борса Марица.
• Подобряване на инфраструктурата и благоустройството на общинската среда ( селска и градска) чрез изготвяне на проекти за усвояване на ЕФ
- изграждане на канализационна система във всички населени места;
- разширяване и частична подмяна на водопроводната мрежа;
- ремонт и рехабилитация на улиците в града и селата;
- поетапно възстановяване на уличните настилки в населените места.

Здравеопазване


•  Финансова стабилизация  и запазване на многопрофилната болница
-  спиране текучеството на настоящи и привличане на нови специалисти в общинският медицински център;
-     разширяване на обема на извънболничната специализирана помощ и на диагностичните възможности (инвестиране в нови диагностични технологии;техническо обновяване на звеното за образна диагностика). 
• Подобряване състоянието на селските здравни служби
- продължаване на работата по ремонтите на селските здравни служби и кадровото им обезпечаване.
•  Създаване на неотложна здравна помощ
- осигуряване на общински сграден фонд на сдружението на ОПЛ в община Димитровград.

Социална политика - разширяване на мрежата от услуги за социални групи в общността

• Услуги за деца
Извеждане на деца в семейна среда (поради закриване до 2015г. на домовете за деца-институции) чрез:
- развитие на приемната грижа в града – професионални приемни семейства;
- разкриване на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища – типове жилища, в които децата без родителска грижа, растат в  близка до семейната среда;
- развитие на съпътстващи услуги като консултативни центрове, рехабилитационни центрове, центрове за обществена подкрепа за да бъдат адаптирани успешно тези деца в новата им среда.
Услуги за деца отпадащи от училище, деца с противообществени прояви, деца със зависимости, деца с говорни и психически проблеми:
- разширяване дейността на Центъра за обществена подкрепа, който да покрива тези услуги;
- откриване на жилище за деца с увреждания идващи от институция.

• Услуги за възрастни
- разширяване капацитета на домашен социален патронаж;
- разкриване на дом за стари хора;
- разкриване на дневен център за възрастни;
- разкриване на център за временно настаняване– скитащи и просещи.

• Грижа за хората с увреждания
- осигуряване на достъпна среда;
-  подобряване на информационна система за хора с увреждания.

Енергийна ефективност и опазване на околната среда

• Популяризиране на добрите практики за енергийна ефективност
- популяризиране на добрите практики за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, използвайки постигнатите резултати в редица населени места;
- общо консултиране в областта на мерките за енергоспестяване чрез използването на подходящи строителни материали и електрооборудване
•  Подпомагане на гражданите при изготвяне на  проекти за енергоефективно строителство
- подпомагане изграждането на система, по която сдружения от собственици на жилища да кандидатстват по проекти за енергийна ефективност и саниране на жилищни сгради;
- подпомагане изграждането на екипи от мениджъри  по новата схема на МРРБ, към които сдруженията на собствениците на жилища преди престъпване към обновление да се обръщат;
- работа за включване на града ни в схема за саниране на многофамилни жилищни сгради, по оперативна програма „Регионално развитие” с финансовата подкрепа на Европейския съюз, за нaмаляване на енергийните разходи.

Образование


• Стимулиране на иновациите и творчеството
- организиране на форум за ученическо творчество;
- учредяване на ученическа награда за поезия ,, Пеньо Пенев”;
- създаване на общински ученически вестник;
- разширяване на дейността на ученическия парламент;
- участие в проекти с регионално, национално и международно значение;
- създаване на информационни дни /съвместно с университети в България/ за запознаване на учениците с възможностите им за кандидатстване за висше образование и кариерно развитие;
• Подобряване здравния статус на учениците
- кандидатстване по програми, които подобряват детското благосъстояние и  дават възможност за обмяна на добри практики с ученици от съседни държави и от европейски държави;
- създаване на столова база в средищните училища;
- създаване на детски ,, пътеки на здравето” в градските паркове и стадиони с описан маршрут и упражнения;
- инициативи в училищата за съвместна дейност с лекари, психолози и неправителствени сдружения за превенция на рисковете за физическото и психическото здраве на учениците.
• Подобряване социалната среда за ефективна комуникация между ученици, учители,родители и общественост
- създаване на условия за десегрегация на деца и ученици и тяхната по-добра социализация;
- обхващане и задържане на всички деца и ученици, които подлежат на задължително обучение;
- привличане на средства за създаване на ,, училище за родители”, като се отчитат възрастовите и културни различия при сформиране на целевите групи;
- създаване на възпитателски групи по селата, в които има закрити училища и от които пътуват ученици към общинския център;
- осигуряване на транспорт и на учениците, които са извън регламентираната възраст по наредба за осигуряване на безплатен транспорт до училището в общинския център и обратно до населеното място;
- превръщането на общежитието на ПГ „Капитан Петко войвода” в общежитие за всички пътуващи деца, които учат в общинския център;

Превръщане на община Димитровград в  атрактивен туристически център и развитие на културния и спортен живот

- Изготвяне на цялостна стратегия за развитието на туризма в общината за превръщането на Димитровград в уникална културно-туристическа дестинация;
- Изграждане на туристически и културен информационен център;
- Представяне на туристически продукти чрез специализирани борси, участие в международен туристически обмен в областта на културно-историческото наследство, съдействие за учредяване на партньорства между туроператори и заинтересовани инвеститори.


Култура

- Обновяване и ремонт  на материалната база на културните институции, като се съхрани тяхната архитектурна автентичност, чрез кандидатстване по програми от Европейския съюз и собствени средства;

- Оборудване на културните институции със съвременна техника чрез кандидатстване по Европейски програми и собствени средства
- Музеят – с охранителна и климатична техника за да могат в града да гостуват изложби с изключителна стойност;
- Театърът - озвучителна, осветителна и еспециентска техника , както и подвижни пултове за озвучаване и осветление за обслужване на събития на открито и климатична техника, за да може залата да е функционална целогодишно;
- Сградата на детски и младежки център в кв. „Славянски” – с озвучителна, осветителна и еспециентска техника – за нуждите на съставите на центъра;
- Балетната зала на балетен център „Галаксико” – с компютърна техника, както и да се подсили наличната климатична техника;
- Дом-музей „Пеньо Пенев” – компютърна техника от висок клас за по - пълно и атрактивно представяне на  живота и творчеството на П.Пенев;
- Читалищата в общината – техническо оборудване в съответствие на нуждите на дейностите им.
- Подпомагане на културния живот в общината и разнообразяване на културния календар с нови иновативни събития, фестивали, изложби и др.
- обогатяване на фондовете на Градска библиотека и художествената галерия с артефакти от млади и утвърдени творци;
- създаване на условия на български творци да представят своите най-добри образци във всички направления на културата в Общината;
- обновяване на инструментите на Забавно духовия оркестър;
- реализиране на проекта "Формула Марица Арт – Еко фестивал”, по Оперативна програма – „Регионално развитие” ;
- привличане на повече утвърдени творци за семинари и срещи с деца и младежи в различните културни направления;
- обявяването на национален конкурс за написване на нова българска драма и поставянето й на сцената на общинския театър;
- създаване на статут  на ежегодната награда „Любимец 13” и превръщането й в награда от национално значение;
- обогатяване на традиционните културни събития – „Пеньо Пеневите поетични дни”;
- обогатяване на Есенните музикални дни, фестивалът за детска песен с фолклорни мотиви „Златен извор”, детския фестивал „Шанс”, Фестивалът на духовите оркестри, запалването светлините на Коледната елха, празниците „От Цветница до Великден”, „Празникът на Димитровград” .

Архитектура и история

- съхранение на уникалната архитектура на Димитровград посредством реставрация, консервация и поддържане на съществуващите архитектурни комплекси, обявени за паметник на културата;
- организиране и експониране на Открит музей на паметници от епохата на  социализма като туристическа атракция, която ще кореспондира с цялостната концепция за града, като музей на 50-те години на ХХ век;
- популяризиране и поддръжка на историческите и археологически паметници на територията на общината.

Паркове и защитени зони

- възстановяване на трите големи парка „Марица”, „П.Пенев” и „Вапцаров”(Летен амфитеатър) и превръщането им в привлекателно място за граждани и гости на общината чрез развитието на атракциони и предлагане на специализирани продукти и услуги;
- запазване и поддръжка на междублоковите пространства и местата за игра и отдих на жителите;
- развитие на орнитоложки туризъм в защитената зона „Злато поле” и разширяване обхвата на защитените зони в общината.

Спорт

- разширяване възможностите за спорт и активен отдих чрез изграждане и поддръжка на спортни съоръжения и площадки, велоалеи, екопътеки, туристически маршрути, закрит басейн;
- модернизиране на спортната зала;
- подкрепа за спортни клубове и местни инициативи.

Изтеглете от тук Насоките за Развитие на Община Димитровград 2011-2015 г.


Още новини

Стефан Димитров на среща със „Спартак”
Стефан Димитров награди талантите на Крум
Тържество и за децата на Добрич
Детско парти в Черногорово за финала на конкурса „Моето лято в моето село”
Детски партита за участниците в „Моето лято в моето село”
Най-голямата болка на меричлерци – липсата на работни места
В „Черноконево” искат директен избор на кметски наместник
Петдневна суша преживяха във Великан в най-горещия месец на годината
Лошата инфраструктура - проблем и в Злато поле
Земите в Райново – неизползваеми, жителите без рентаКУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

ФОТО КОНКУРСВиж още »

Условия за участие в конкурса?

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИВиж още »
СОЦИАЛНИ Виж още »

Последвайте ни в социалната мрежа?